Vaš partner za razvojne projekte
Drugi poziv za grantove u turizmu – RCC 3P Razvoj i promocija turizma

Drugi poziv za grantove u turizmu – RCC 3P Razvoj i promocija turizma

Grantovi u okviru drugog poziva su usmjereni na poboljšanje turističke infrastrukture i usluga: duž 3 regionalne rute kulturnog turizma: Zapadni Balkan – raskrsnica civilizacija, Illirycum ruta (arheološke lokacije iz rimskog perioda u okviru rute Rimskih emperatora i Dunavske vinske rute), i Ruta balkanskih spomenika (iz Drugog svjetskog rata); kao i avanturistički turizam duž Via i Trans Dinarica regionalnih koridora, i drugih regionalnih ponuda i tematskih ruta vezanih  za avanturistički turizam.

U okviru drugog poziva predviđeno je ukupno 750.000 EUR za 14 pilot projekat. Vrijednost pojedinačnog granta će se kretati od 20.000 do 54.000 EUR.  

Poziv je otvoren za lokalne vlasti i nevladine organizacije i udruženja iz zemalja Zapadnog  Balkana, uključujuči i BiH.

Neke od prihvatljivih aktivnosti:

 • Poboljšanje upravljanja kretanjima posjetilaca, uključujući kroz označavanje, informativnu, edukativnu i drugu manju turističku infrastrukturu;
 • Kreiranje proizvoda i /ili tematskih klubova lokalnih aktera (smještaj, hrana, suveniri i druge turističke usluge) u semi-formalne i formalne mreže vezane za identifikovane lokalitete i rute sa svrhom unapređenja turističke ponude;
 • Promotivne aktivnosti kroz upotrebu digitalnih i video alata za predstavljanje lokacija i informativnog sadržaja o nasljeđu, avanturstičkom turizmu i drugim uslugama;
 • Uspostavljanje inovativnih habova i inkubatora u svrhu podrške održivom razvoju na lokalitetima, rutama i u turističkom sektoru;
 • Razvoj prekograničnih tematski proizvoda duž ciljanih ruta, kao i dopunske ponude (gastronomija, tradicionalno zanatstvo, muzika i izvedbene umjetnosti, običaji i rituali, i drugi elemenati nematerijalnog nasljeđa);
 • Unapređenje kvaliteta usluga kroz treninge i certifikaciju ponuđača usluga;
 • Za  intervencije u avanturističkom segmentu
  • podizanje svijesti kroz događaje poput festivala, marketa i bazara, radionica, takmičenja i slično;
  • organizacija poslovnih događaja za umrežavanje u sektoru poput skupova, izložbi, konferencija i sastanaka;
 • Za intervencije u kulturnom segmentu – kreiranje i unapređenje iskustvenih sadržaja i pripovjedanja, posebno sa fokusom na uključivanje mladih, inovativne pristupe i digitalizaciju.

Infosesija u BiH će biti održana 12. juna 2019 u Sarajevu.

Prijave se predaju u formi koncepta. Rok za podošenje prijava je 12. jula 2019.

Grantovska šema je dio projekta 3P Razvoj i promocija turizma koji realizuje RCC (Regional Cooperation Councile), odnosno RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme.

Poziv i prateću dokumentaciju možete pronaći na stranici programa