Vaš partner za razvojne projekte
EU4Business agro-ruralni i turistički sektor – poziv za razvoj preduzetnistva

EU4Business agro-ruralni i turistički sektor – poziv za razvoj preduzetnistva

U okviru EU4Busines projekta objavljen poziv za razvoj preduzetništva, koji  obuhvata i  promociju preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života).

Cilj ovog projekta je  ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistrovanih (start-up)  preduzeća, kroz koncipiranje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim preduzetnicima iz ciljnih kategorija) i stvaranje i dalji razvoj preduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou

Poziv je namijenjen lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LEP), što znači da kandidati moraju da se prijave kao partnerstvo minimalno 5 subjekata po jedan iz svake kategorije: organ lokalne samouprave, zavod za zapošljavanje, pržalac usluga obrazovanja, nevadina organizacija i preduzeće.

Projekti se realizuju u Bosni i Hercegovini, a poziv se odnosi na dostavljanje koncepta projekta, na osnovu koga će se vršiti odabir kandidata koji će biti pozvani da dostave puni prijedlog.

Projekti vezano za turizam, trebaju da ostvare slijedeće rezultate

 • Osnivanje partnerstva sa ciljem unapređenja preduzetničkog duha i pomoć prilikom registracije novih preduzeća za ranjive kategorije;
 • Pokretanje inicijativa koje nose novu preduzetničku infrastrukturu za ranjive kategorije;
 • Jačanje preduzetničkih vještina za najmanje 100 lica koja pripadaju ranjivim kategorijama u cilju realizacije inovativnih start-up ideja;
 • Najmanje 20 lica koje pripadaju ranjivim kategorijama će realizovati svoju ideju kroz otvaranje (registraciju) novog preduzeća uz finansijsku i tehničku (stručnu) podršku lokalnog partnerstva.

Raspoloživa stredstva za relevantni LOT za turizam su 400.000 eura, a pojedinačni projekti treba da budu između 150.000 do 200.000 eura, te podrazumijevaju da se minimalno 50% budžeta projekta u okviru projekta dodijeli trećim licima kao podgrantovi (do 10.000 eura po jednom licu).

Indikativne aktivnosti su:

 1. Osnivanje/jačanje novih preduzeća (mikro, mala i srednja preduzeća, zanatske firme i obrti) uz finansijsku podršku (grantovi za novoregistrovana preduzeća) u ciljnim sektorima za lica iz ciljnih grupa (krajnji korisnici – mladi, žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, stara lica), sa akcentom na inovativnim i/ili digitalnim rješenjima;
 2. Pružanje tehničke/stručne (nefinansijske) podrške novim preduzećima i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima sa visokokvalitetnim stručnim uslugama (individualni rad, mentorstvo, obuka iz menadžmenta u skladu sa metodologijom MOR-a);
 3. Uspostavljanje, razvoj i promocija održivih usluga za razvoj preduzetništva kroz partnerstvo između organa lokalne samouprave, zavoda za zapošljavanje, preduzeća, pružalaca usluga obrazovanja/obuke, razvojnih agencija i nevladinih organizacija, uključujući jačanje kapaciteta članova lokalnog partnerstva;
 4. Formiranje nove ili unapređenje postojeće preduzetničke infrastrukture i jačanje kapaciteta koji će uticati na razvoj poželjne poslovne klime na lokalnom nivou;
 5. Usavršavanje preduzetničkih vještina mladih i žena kroz preduzetničko učenje, obuku i individualan rad sa ciljem povećanja interesovanja za preduzetništvo i samozapošljavanje;
 6. Organizovanje obuke iz menadžmenta prema metodologiji MOR-a, koju realizuju certificirani predavači sa ciljem prenošenja održivog znanja i jačanja kapaciteta relevantnih ustanova i pružalaca usluga;
 7. Infrastrukturni radovi (uključujući renoviranje i adaptaciju prostora) su dopušteni, ali troškovi tih radova ne mogu preći 15% ukupnog budžeta projekta.

Rok za podnošenje koncepata projeka je 31.5.2019.

Više informacija i orginalni tekst poziva možete pronaći na stranici projekta na linku.

Pozivom administrira Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru projekta EU4Business koji finansira Evropska unija (EU), a dio je Instrumenta za finansiranje bespovratne pomoći za preduzetničke aktivnosti koji ima za cilj da doprinese razvoju i širenju modela inkluzivnog preduzetništva te tako unaprijedi konkurentnost na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini.