Vaš partner za razvojne projekte
Konkurs za turističke vodiče za Republiku Srpsku

Konkurs za turističke vodiče za Republiku Srpsku

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske u 2019.

Pravo učešća imaju državljani BiH ili strani državljani sa radnom dozvolom, lica sa završenom najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem i aktivnim znanjem najmanje jednog stranog jezika.

Prijava za polaganje ispita se dostavlja Ministarstvu trgovine i turizma u pismenoj formi sa osnovnim podacima o kandidatu  i  pratećom dokumentacijom, odnosno ovjerene kopije: uvjerenja o državljanstvu/ radne dozvole, diplome o stečenom obrazovanju i lične karte, i republičku administrativnu taksu.

Stručni ispit se sastoji iz usmenog, pismenog i praktičnog dijela  i polaže se pred Komisijom. Program obuke kandidata i  ispita obuhvata sljedeće predmete: Ustavno uređenje, Istorija, Osnove turističkog zakonodavstva, Osnove turizma, Zaštita potrošača u turizmu, Vodička služba, Turistička geografija, Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe.

Kandidati nakon položenog ispita dobijaju uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za područje Republike Srpske.

Orginalni tekst konkursa možete pronaći ovdje, a više informacija možete pronaći na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma.