Projektni menadžment

 • Priprema projektnih aplikacija i dokumentacije za prijave na pozive za progame za bespovratna sredstva, investicione fondove i investitore.
 • Upravljanje projektima razvoja novih proizvoda/usluga/tržišta, analize potreba tržišta i pretvaranje u specifikaciju proizvoda za razvojni tim, razvoj poslovnog modela i priprema poslovne i marketinške strategije i plana za tržišni nastup;

Poslovno planiranje/modelovanje

 • Izrada poslovnog plana – usluga izrade dokumenata: poslovnog plana, investicionih studija i studija izvodljivost (isplativosti) za razvojne projekte;
 • Razrada poslovnog modela – radionice razrade poslovnog modela i individualnih sesija za planiranje sa firmama i preduzetnicima;

Marketing savjetovanje i usluge

 • Izrada marketing strategija i planova
 • Istraživanje tržišta/ testiranje/ validacija tražnje;

Obuke

Radionice i individualne sesije iz

 • projektnog menadžmenta,
 • poslovnog planiranja,
 • strateškog marketinga,
 • inovacionog menadžmenta,
 • pripreme projekata za pristup izvorima finansiranja,