Vaš partner za razvojne projekte
8 koraka za analizu stanja u turističkoj destinaciji

8 koraka za analizu stanja u turističkoj destinaciji

Najzahtjevnija faza izrade Master plana (Strategije) razvoja turističke destinacije je analiza stanja u destinaciji.

Analiza stanja i prikupljanje podataka obuhvata

 1. Prikupljanje i analizu opštih informacija o turističkom lokalitetu;
 2. Ocjenu vrijednosti turističkih resursa (prirodnih i antropogenih potencijala)
 3. Ocjenu dostignutog stepena razvoja turizma na lokalitetu;
 4. Analizu aktuelnih opštih i posebnih turističkih trendova;
 5. Definisanje mogućeg portfolia proizvoda;
 6. Istraživanje moguće segementacije tržišta;
 7. Analizu konkurencije;
 8. Kreiranje zaključaka iz analize.

1. Prikupljanje i analiza opštih informacija o turističkom lokalitetu

Prikupljanje i analiza osnovnih informacija o turističkom lokalitetu podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija o:

 • prirodnim i antropogenim pretpostavkama za razvoj turizma;
 • stanju infrastrukture i javnih komunalnih usluga na lokalitetu, uključujući i pristup lokalitetu (saobraćaj);
 • turističkoj infrastrukturi na lokalitetu;
 • trenutnim posjetama turista;
 • organizaciji upravljanja lokalitetom i informisanja turista;
 • interesnim grupama;
 • relevantnoj zakonskoj regulativi za turizam na lokalitetu.

2. Ocjena vrijednosti turističkih resursa turističke destinacije

Ocjena vrijednosti turističkih resursa, podrazumijeva inventrisanje i ocjenu prirodnih i antropogenih turističkih vrijednosti.

 1. Geografsko-saobraćajni položaj,   
 2. Prirodni turistički resursi
  • Morfološko-reljefne karakteristike, 
  • Klimatske karakteristike, 
  • Hidrografski resursi,
  • Bio-geografske vrijednosti;
 3. Antropogenih turističkih vrijednosti
  • Stanovništvo i naselja,
  • Kulturno-istorijski spomenici
  • Kulturni život i turističke manifestacije.

3. Ocjena dostignutog stepena razvoja turizma u destinaciji

Trenutni dostignuti nivo konkurentnosti destinacije se utvrđuje kroz analizu ključnih faktora uspeha:

 • Trenutni dostignuti nivo turističkog prometa mjeren
  • kao broj dolazaka i noćenja;
  • struktura turista po geografskom porijeklu;
  • broj osoblja koje radi u turizmu;
  • ukupan prihod od turizma
 • Resursi i atrakcije sa potencijalom za razvoj proizvoda,
 • Ponuda kulturnih i sportskih sadržaja (objekata),
 • Ponuda smeštajnih kapaciteta i ugostiteljskih sadržaja odgovarajućeg nivoa usluživanja,
 • Raznolikost ukupne ponude/paketa povezanih sa proizvodom,
 • Specijalizovane kompanije koje nude komplementarne proizvode i /ili aktivnosti,
 • Internacionalno poznati događaji u destinaciji,
 • Interpretacioni centri, tematska područja, ostali popratni sadržaji i sl.,
 • Informisanost i poznavanje resursne osnove i atrakcija za proizvod,
 • Sistem komercijalizovanja proizvoda,
 • Ponuda suvenira i drugih lokalno proizvedenih artikala,
 • Specijalizovani vodiči i ture unutar destinacije na različitim jezicima,
 • Turističko obeležavanje resursa, proizvoda, aktivnosti, ruta,
 • Kvantitet i kvalitet turističkih informacija koncentrisanih na proizvod (prospekti, katalozi, vodiči i sl.),
 • Ponuda proizvoda i usluga noćnog života,
 • Imidž destinacije povezan sa proizvodom,
 • Dostupnost i stanje opšta infrastruktura i javne komunalije relevantne za turizam,
 • Razvijenost komplementarne djelatnosti.

Kada sumiramo ocene za sve faktore u predmetnoj destinaciji i u konkurentskim destinacijama, njihovim upoređivanjem dobija se slika o relativnom položaju predmetne destinacije, kao i osnova za definisanje snaga i slabosti.


4. Analiza aktuelnih turističkih trendova

Analiza aktuelnih turističkih trendova podrazumijeva da se uradi

 • pregled globalnog turističkog prometa i distribucije
 • identifikacija perspektiva i prognoza rasta
 • idenfikacija ključnih trendova na emitivnim tržištima
 • utvrđivanje šansi turističke destinacije u odnosu na svjetska kretanja

Trendovi na (ciljanim, najatraktivnijim) emitivnim tržištima se mjere na osnovu slijedećih pokazatelja:

 • ukupan broj putnika iz te zemlje,
 • koliko putnika je izašlo izvan zemlje,
 • najpopularnije destinacije,
 • glavni motivi za putovanje,
 • prosječna dužina boravka,
 • prosječna potrošnja u destinaciji,
 • prevozno sredstvo za dolazak u destinaciju.

5. Definisanje integralnog turističkog proizvoda

Integralni turistički proizvod destinacije čine parcijalni proizvodi koje nude pojedinačni nosioci ponude i različite atrakcije, saobraćaj, ugostiteljske usluge, zabavni sadržaji i sl.
Izbor portfolia proizvoda koji će da čine integralni proizvod destinacije i definisanje prioriteta u razvoju pojedinih proizvoda su presudna strateška pitanja u turističkoj destinaciji.

Značaj proizvoda koji čine ponudu destinacije za realizaciju postavljenih ciljeva je promenljivog karaktera. Ograničeni finansijski, organizacioni, kadrovski i drugi resursi nameću selekciju prioritetnih parcijalnih proizvoda na osnovu njihovog značaja za turističku destinaciju. Značaj pojedinog proizvoda i obima tražnje, dinamične stope rasta ili  prosječne potrošnje po danu boravka.

Izbor integralnog proizvoda destinacije i njegovih sastavnih dijelova podrazumijeva:

 • identifikovanje koji parcijalni proizvodi čine integralnu ponudu destinacije,
 • ocjenu trenutne tržišne atraktivnosti za svaki,
 • izbor potencijalnih prioriteta u razvoju/komercijalizaciji proizvoda.

6. Analiza tržišta za potrebe segmentacije tržišta

Analiza tržišta koju je neophodno sprovesti prije segmentacije – odnosno odabira ciljnih tržišta, podrazumijeva:

 • identifikovanje segmenata tržišta u kojima snaga i konkurentske prednosti određene destinacije mogu doći do punog izražaja,
 • procjenu potencijalnih prihoda (obima tražnje),
 • ocjenu stepen konkurencije na datom tržištu i poređenje destinacije u odnosu na konkurente na tržištu,
 • procjena troškova potrebnih investicionih ulaganja za razvoj turističkog proizvoda,
 • ocjena finansijskih i menadžerskih kapaciteta destinacije za kreiranje, promociju i distribuciju turističkih proizvoda.

Kriterijumi za segmentaciju turističkog tržišta su

 • DEMOGRAFSKI- godine starosti, pol, veličina porodice, bračno stanje, životni ciklus porodice, veroispovest, nacionalnost, rasa
 • SOCIOEKONOMSKI- zanimanje, prihod, obrazovanje,
 • GEOGRAFSKI (zemlja, regija, veličina naselja i gustina naseljenosti, klima)
 • PSIHOGRAFSKI – socijalna klasa lojalnost, koristi koje traže, životni stil, interesovanja, mišljenja, vrednosti
 • PSIHOLOŠKI – osobine ličnosti, stavovi, motivacija

7. Analiza konkurenata

Analiza konkurencije se radi kao komparativna analiza, gdje se kroz proces prikupljanja informacija i vršenja njihovog ocjenjivanja, te poređenjem unaprijed definisanih parametara, dolazi do relativne ocjene mogućnosti za razvoj date destinacije i specijalnih vrsta truizma, i relativne pozicije predmetne destinacije u odnosu na konkurente.
Ova analiza obično podrazumijeva

 • Identifikaciju relevantnih konkurenata
 • Određivanje kriterijuma za uspoređivanje konkurencije (ponuda, smještajni kapaciteti, broj dolazaka i noćenja, turistička infrastruktura i cijene, ugostiteljska ponuda,  atrakcije…)
 • Prikupljanje informacija o konkurentskim lokalitetima
 • Uspoređivanje sa konkurencijom
 • Priprema zaključaka i sažetka.

8. Zaključci analize

Fazu analize završavamo sumiranjem i izdvajanjem najrelevantnijih prednosti i nedostataka naše destinacije, a bazirano na svim prethodnim informacijama, ocjenama i zaključcima.U praksi se, za ovo najčešće koristi SWOT matrica, kako bi se identifikovale snage, slabosti, šanse i opasnosti i na toj osnovi napravila platforma za definisanje strategije djelovanja i prioriteti.
Sama SWOT matrica, u kontekstu turističke destinacije, obično obuhvata

 • ključne faktore vezane za turistički proizvod,
 • infrastrukturu i saobraćaja,
 • ljudske resurse,
 • odnos i umrežavanje sa drugim privrednim i javnim subjektima,
 • marketing sistem,
 • organizaciju, upravljanje i podsticanje razvoja turizma.

U SWOT matrici izdvajamo najbitnije izazove za destinaciju u narednom periodu, identifikujemo uspješne prakse koje treba zadržati, kao i šta treba da se promijeni.